"ความเป็นมา"

      โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42548 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยให้จัดตั้งกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน) ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายในดังต่อไปนี้

  • งานธุรการ
  • งานอาคารสถานที่
  • งานบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับ
  • งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล
  • งานบริการสาธารณูปโภค
  • งานรักษาความปลอดภัย

      หน่วยงานตามข้อ 2-6 เป็นการปรับโอนภารกิจและความรับผิดชอบมาจากกองธุรการ(กำแพงแสน) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2548 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่ 2762548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548

      เปิดดำเนินงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ใช้อาคารที่ทำการของหน่วยธุรการ งานอาคารสถานที่ เป็นที่ทำการชั่วคราว โดยมีการแต่งตั้งนายอนิรุธ สุขจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กำแพงแสน) เป็นผู้ดูแลภารกิจฯ

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 72557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

      ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เหลือเพียง 4 กอง คือ กองบริหารทั่วไป กองบริหารวิชาการและนิสิต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริการกลาง (ชื่อใหม่ของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน))

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของส่วนงานทั้งหมด โดยสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จากเดิมมีทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้ปรับเหลือเพียง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบริหารงานทั่วไป กองบริหารวิชาการและนิสิต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กองบริการกลาง

      วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 11052562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งนายสุทธิชัย อินนุรักษ์ เป็นผู้อำนวยการกองบริการกลาง

      วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน หน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประชุมครั้งที่ 122562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีมติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็น 6 กอง และปรับหน่วยงานภายในกองบริการกลางใหม่ ดังนี้

      กองบริการกลาง ถูกแบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะและภูมิทัศน์ งานรักษาความปลอดภัย งานกีฬา สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191