"ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ "

ปรัชญา

     เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ให้บริการด้านสุขภาพ ด้านกีฬา เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ ความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

     สนับสนุนกีฬา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเป็นเลิศ ให้บริการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

     สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานวิทยาเขต ดังนี้

  • ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ดูแลพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
  • ให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม อาคารสถานที่ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
  • ให้บริการ ส่งเสริมทางด้านการกีฬา การออกกำลังกายสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬาของนิสิตบุคลากร และบุคคลภายนอก ปรับปรุงพัฒนา สถานที่ออกำลังกาย สนามกีฬาอุปกรณ์กีฬา ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
  • ให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลนิสิตและบุคลากร

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  • 034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

  • เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191